Khuyến khích các doanh nghiệp kiểm định phương tiện PCCC theo lô

Trong những năm qua, thực hiện quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy (PCCC), hoạt động kiểm soát chất lượng phương tiện PCCC đã từng bước chuyển biến và nâng cao. Để tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân góp phần nâng cao việc kiểm soát chất lượng phương tiện PCCC, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thực hiện việc kiểm định phương tiện PCCC theo lô ngay từ khi phương tiện được sản xuất, nhập khẩu.

Việc kiểm định theo lô sẽ giúp các cơ quan quản lý nhà nước quản lý chặt chẽ chất lượng phương tiện PCCC trước khi đưa vào sử dụng, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC. Ngày 28/10/2019, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã có công văn số 3478/PCCC&CNCH-P7 về việc thực hiện kiểm định phương tiện PCCC gửi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để nắm được và tổ chức thực hiện. Và để thông báo rộng rãi chủ trương này, giúp các tập thể và cá nhân quan tâm đến vấn đề này, Website Cục Cảnh sát PCCC đăng nguyên văn công văn nêu trên.

Tải và xem công văn: 

Các tin khác